Strategija skupine SIJ

Dolgoročna strategija trajnostnega razvoja Skupine SIJ do leta 2025 predvideva občutnejše spremembe proizvodnega miksa ter konsolidacijo skupine, kot tudi centralizacijo ključnih podpornih poslovnih procesov. Slednje bo omogočilo realizacijo številnih sinergij v poslovanju skupine ter optimizacijo proizvodnih in drugih funkcij ter občutneje vplivalo na dobičkonosnost poslovanja. Obenem bo potekalo nadgrajevanje obstoječe vertikalne integriranosti skupine, predvsem z razvojem in širitvijo lastne servisno-prodajne mreže na ključnih trgih, kot so EU in ZDA. Skupaj s proizvodnjo vedno zahtevnejših vrst jekla bo slednje omogočilo vstop v nove tržne segmente z višjo dodano vrednostjo.


Strategija vključuje naslednje razvojne usmeritve Skupine SIJ:

 • Vertikalna integracija skupine: nadgradnja lastne divizije za zbiranje odpadkov, širitev lastne servisno-prodajne mreže tudi na hitrorastoče perspektivne trge.
 • Proizvodnja visokotehnoloških jeklarskih proizvodov po meri: naložbe v novo opremo za povečanje obsega perspektivnih strateških proizvodov. Skupina SIJ želi postati najuspešnejši nišni proizvajalec jeklenih izdelkov v evropskem prostoru.
 • Končnim uporabnikom se bomo približali s pomočjo lastne prodajne mreže v obliki prodajno-obdelovalnih centrov s katerimi bomo zagotavljali neposredne povratne informacije o položaju na trgu in potrebah strank.
 • Visoko kvalificirani in motivirani zaposleni.

Ključni strateški cilji za obdobje 2014 – 2025:

 • Optimizacija proizvodnega miksa ter povečanje proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo (ključne investicije v letih 2015 in 2016, ki so že v realizaciji od leta 2014), kar bo zagotovilo dolgoročno rast EBITDA.
 • Dolgoročno zniževanje neto finančne zadolženosti in optimizacija razmerja NFD/EBITDA (nižja od 3,0).
 • Konsolidacija skupine in centralizacija osrednjih podpornih poslovnih procesov.
 • Intenzivni razvoj kompetenc na vseh ravneh.
 • Nadgraditev raziskav in razvoja novih vrst jekel ter postavljanje tržnih trendov v premialnih (nišnih) segmentih (razvoj lastnih blagovnih znamk jekla).
 • Stroškovna in proizvodna optimizacija, prehod na vitko proizvodnjo.
 • Vstop na nove trge (hitro razvijajoči se trgi), ohranitev tržnih deležev v Evropi (nerjavna debela pločevina, orodno jeklo) ter povečanje tržnih deležev v novih nišnih segmentih (specialna debela pločevina, jekla s posebnimi zahtevami).

"Skupina SIJ želi postati najuspešnejši nišni proizvajalec jeklenih izdelkov v evropskem prostoru."