SIJ D.D. PREUČUJE MOŽNOSTI ZA IZDAJO TRAJNOSTNIH OBVEZNIC

 

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

 

SIJ d.d. preučuje možnosti za izdajo trajnostnih obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da ob zapadlosti obveznic z oznako SIJ7, preučuje možnosti za novo (osmo) izdajo obveznic, pri čemer bo odločitev o dejanski izdaji trajnostnih obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje, sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje trajnostnih obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in povečevanjem energetske učinkovitosti za doseganje poslovnih, okoljskih in družbenih ciljev, kot jih predvidevajo tudi Trajnostni finančni okvir ter Strategija trajnostnega razvoja do leta 2030 in Načrt razogljičenja Skupine SIJ 2020‒2030‒2050, katerih glavna cilja je neodvisna organizacija ISS ocenila kot ambiciozna, a uresničljiva.

Družba SIJ d.d. bo pričela postopek nove izdaje trajnostnih obveznic s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranje trga), ki mu bo, odvisno od interesa vlagateljev, sledila ponudba trajnostnih obveznic. Vplačila trajnostnih obveznic, ki bodo sledila načrtovani ponudbi, so predvidena v prvi polovici novembra 2023.

Za ugotovitev interesa vlagateljev in izvedbo investicijskih storitev v zvezi z aktivnostmi izvedbe prve prodaje obveznic, je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d., in sicer na povezavi z naslovom http://www.sij.si/, še najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Ljubljana, dne 25. 9. 2023

                                                                                                          Uprava družbe SIJ d.d.