POSLOVANJE SKUPINE SIJ V PRVEM POLLETJU 2020 IN VPLIVI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA NA POSLOVANJE

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 30. september 2020Objava nerevidiranih rezultatov poslovanja Skupine SIJ v prvem polletju leta 2020 in nadaljnje prilagajanje poslovanja Skupine SIJ zaradi vplivov epidemije koronavirusa.

Po podatkih Evropskega jeklarskega združenja se je v prvih šestih mesecih proizvodnja odlitega jekla v Evropski uniji zmanjšala za 18,7 odstotka. Jeklarski trg deluje pod močnim vplivom okoliščin, povezanih s koronavirusom in povečanim uvozom jekla iz neevropskih držav. V Skupini SIJ smo izrazito negativnim trendom v jeklarski industriji kljubovali sorazmerno dolgo, kar potrjuje pravilnost naše strateške usmerjenosti na nišne jeklarske trge. Ker največji delež prihodkov ustvarimo na evropskem trgu, danes pri poslovanju že občutimo vpliv tržnih gibanj porabe in povpraševanja po jeklu znotraj Evropske unije ter upadanje skupnega obsega prejetih naročil. Izredne razmere v mednarodnem poslovanju se odražajo na rezultatih poslovanja Skupine SIJ, doseženih v prvem polletju 2020.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ ustvarila 359,7 milijona evrov prihodkov od prodaje (11,9 odstotka manj kot v prvem polletju 2019), od tega 84,8 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA je 24,9 milijonov evrov, kar je za 33,8 odstotka manj kot v prvem polletju 2019, medtem ko je EBITDA marža s 6,9 odstotka za 2,3 odstotne točke nižja kot v prvem polletju 2019. Skupina SIJ je zaradi vplivov koronavirusa izvedla slabitve dolgoročnih sredstev in zato polletje končala z izgubo v višini 8,4 milijona evrov.

V Skupini SIJ smo v prvem polletju uvedli številne aktivnosti za omilitev učinkov koronavirusa na poslovanje – optimizirali smo stroške na vseh ravneh in prilagodili poslovne načrte do konca leta 2020.

Poleg tega smo ponovno podrobno pregledali naložbe, načrtovane za leto 2020, in ustavili tiste, ki jih lahko brez večjih posledic prestavimo na kasnejša obdobja. Naložbe, za katere imamo zavezujoče obveznosti in imajo takojšnje pozitivne učinke na poslovanje, bomo izpeljali po načrtih. Načrtovana sredstva za naložbe v letu 2020 smo tako znižali za tretjino.

Skladno s prilagojenimi načrti za poslovanje do konca leta 2020 smo prilagodili organizacijo dela in, kjer je bilo to potrebno, prešli na skrajšani delovni čas. O tem smo se uspešno dogovorili tudi s sindikati, s katerimi se bomo dogovarjali tudi v primeru nadaljnjih ukrepov na področju kadrov. Proizvodnja v celoti ni bila zaustavljena v nobeni družbi. 

Skrbna in individualna obravnava naših kupcev je bila ključna, da ni prihajalo do bistvenih zamud pri plačilih, prav tako kupci niso odpovedovali svojih naročil. Skupaj s preudarnim upravljanjem likvidnosti nam omogočala spoštovanje vseh zavez do vlagateljev in upnikov. Tako je Skupina SIJ 21. julija iz lastnih sredstev poravnala svoje obveznosti ob zapadlosti obveznic z oznako SIJ5 v nominalnem znesku 51,2 milijona evrov. Skupina SIJ ima sicer tudi močno likvidnostno pozicijo, ki jo ohranja s številnimi dodatnimi aktivnostmi, izvedenimi v času epidemije.

V Skupini SIJ na podlagi pozitivnih napovedi s trgov pričakujemo, da bo jeklarska industrija počasi okrevala že v letu 2021. Pogoje za uspešen vstop v obdobje okrevanja vzpostavljamo že v letu 2020. V Skupini SIJ, v družbi SIJ Metal Ravne, smo namreč pridobili certifikat EN 9100 – mednarodni standard kakovosti, ki omogoča prodor na zahtevno tržišče visokokakovostnih in tehnološko naprednih izdelkov na področjih zračnega prometa, vesoljskih poletov in drugih najzahtevnejših industrij, v družbi SIJ Ravne Steel Center, ki je del poslovnega področja Obdelava jekla in distribucija, pa izvedli strateško preoblikovanje v družbo RSC Holding, v okviru katere je Skupina SIJ vzpostavila vodilni center za podporo orodjarstvu v regiji in tako naredila nov pomemben strateški korak v skladu s strategijo nadaljnjega razvoja skupine na področju orodnih jekel.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si